Imisní monitoring města Hranic

Projekt Čisté ovzduší pro Moravskou bránu byl spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí

Monitoring ovzduší v rámci udržitelnosti projektu Čisté ovzduší pro Moravskou bránu byl k 31.12.2017 ukončen
24h klouzavé průměry:
Hranice, Masarykovo nám.
22.12.2017 09:25:00
PM10: 43.0 µg/m3
Hranice, ZŠ 1.máje
22.12.2017 09:25:00
PM10: 38.9 µg/m3
Emisní limit:
PM10: 50 µg/m3

Hlavní menu

Modely ovzduší

Modely dopravy

Měřené veličiny

Měření 2017

Měření 2016

Měření 2015

Měření 2014

Měření 2013

Měření 2012

Měření 2011

Autor: NUVIA a.s.
Verze: 1.2.0
Nastavení grafů:
Datum od: v intervalu:
Zobrazit: graf tabulku

Úvodní informace k projektu: Čisté ovzduší pro Moravskou bránu

Území města Hranic bylo Ministerstvem životního prostředí vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisních limitů pro znečišťující látky – především pro suspendované částice PM10. Suspendované částice PM10 se mohou podílet na nejrůznějších zdravotních komplikacích.

Obrazek erbu

Město Hranice získalo ze Státního fondu Životného prostředí ČR dotaci na projekt „Čisté ovzduší pro Moravskou bránu“ (Informační systém průmyslového znečištění v Hranicích). Projekt Města Hranic je spolufinancován z fondů Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu životního prostředí. Celková výše ceny realizovaného projektu je 9 330 444,-Kč, z toho podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 6 178 048,20,-Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR je ve výši 363 414,60,-Kč a finanční spoluúčast města Hranic ve výši 2 788 981,20,-Kč.

Projekt vede k vytvoření nástroje k omezování průmyslového znečištění i nad rámec legislativy – přispění k dosažení požadované úrovně kvality ovzduší. Smyslem projektu je objektivizace informací o kvalitě a znečištění ovzduší vzhledem k pravidelnému poskytování dat o emisích ze zdrojů znečišťování ovzduší ze strany jejich provozovatelů a dalších institucí, které tyto informace mají k dispozici, vzhledem k pravidelnému poskytování aktuálních informacích o emisích z monitorovací sítě.

Cílem projektu je vybudování živého informačního a vyhodnocovacího systému o znečištění ovzduší v Hranicích a okolí, který zahrnuje propojování informačních systémů, informujících o znečišťování životního prostředí a zpřístupňování těchto informací pomocí internetu. Projekt umožňuje monitorování kvality ovzduší, poskytuje aktuální informace o kvalitě a znečištění ovzduší, umožňuje sledování vývoje kvality a znečištění ovzduší v návaznosti na realizovaná opatření ve věci zlepšení kvality ovzduší ve městě Hranic. Projekt dále poskytuje informace o zdrojích znečišťování ovzduší, o vlivu jednotlivých firem a podniků na kvalitu ovzduší, což umožní podniknout konkrétní kroky, které povedou ke zlepšení kvality ovzduší v Hranicích.

V projektu se nesleduje jen průmyslové znečištění, ale také intenzita automobilové dopravy ve městě, i znečištění z lokálních zdrojů (např. vytápění domácností v zimním období). Významná část projektu je věnována odběru prachových částic s následným chemickým rozborem v akreditované laboratoři.

Veškerá data jsou základem modelového softwaru, který po ročním měření vyhodnotí získaná data a v kombinaci s mapovými podklady tak poskytne údaje o plošném znečištění vytipovaného území, jeho možném vývoji za daných klimatických podmínek a stavu ovzduší z hlediska možného vlivu na zdraví obyvatel.

Realizaci projektu pro město Hranice zabezpečilo v období od 1.1.2011 do 30.8.2012 sdružení společností ENVItech Bohemia, s.r.o. a NUVIA a.s.

IMOS web (C) 2012